Algemene voorwaarden voor inschrijven, deelname en annuleren van cursussen

Logo

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden worden bij inschrijving aan de cursist overhandigd of toegezonden maar ze zijn ook op te vragen bij het Kattengedragsadviesbureau. Door inschrijving voor een cursus bij het Kattengedragsadviesbureau worden deze algemene voorwaarden door de cursist aanvaard.

Inschrijven

U kunt zich bij het Kattengedragsadviesbureau inschrijven voor de gewenste cursus. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het Kattengedragsadviesbureau behoudt zich het recht voor om mensen voor inschrijving van cursussen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Geldigheid inschrijving

Voor de meerdaagse cursussen geldt dat deze het beste achtereen gevolgd kunnen worden, omdat we ons lesmateriaal continu updaten aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Wilt u daarom het volgen van een meerdaagse cursus spreiden over het jaar, dan kan het zo zijn dat het bij cursusdag 1 uitgereikte lesmateriaal niet meer geheel synchroon loopt met de lesinhoud. We raden u aan om de cursusdagen niet te ver uiteen te laten liggen om dit te voorkomen.

Betaling

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Opgave is pas definitief na ontvangst van uw betaling. We hanteren een afkoelingsperiode zoals wordt geadviseerd door de Consumentenbond. Als u zich heeft aangemeld is er een bedenktijd van 7 werkdagen (maximaal 9 weekdagen) waarbinnen u nog uw aanmelding of cursusdeelname kosteloos kunt annuleren. Indien u zich binnen de 9 dagen voor aanvang van de cursus opgeeft, kan deze periode niet gehandhaafd worden. Betaling dient uiterlijk de laatste werkdag voor de cursus aanvangt zijn ontvangen, indien u zich kort voor aanvang van de cursus nog opgeeft. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. De prijs die u betaalt is de prijs die online staat op de dag van het insturen van uw inschrijving. Let op evt. tussentijdse prijswijzigingen die kunnen plaatsvinden tussen het aanvragen van het inschrijfformulier en het insturen hiervan. We hanteren de prijs die online staat op het moment dat u het inschrijfformulier instuurt en niet het moment waarop u deze heeft aangevraagd.

 

Belgische bedrijfsmatige inschrijvingen

Voor de inschrijvingen vanuit Belgische bedrijven is het mogelijk om de Nederlandse BTW te verleggen naar België indien we uw BTW nummer hebben.

Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, lezingen en opleidingen die het Kattengedragsadviesbureau organiseert. Het Kattengedragsadviesbureau gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus of opleiding om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Wijze van annuleren

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Annuleringen ontvangen we bij voorkeur per e-mail. Deze kunt u richten aan info@kattengedragstherapie.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van factuurnr. (uw factuurnummer) betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

Annuleringsvoorwaarden algemeen

Indien de cursist onverhoopt de cursus wil annuleren, dient de annulering door ons bevestigd te worden via de email. Tot 2 weken vóór aanvang van de cursus of opleiding kan kosteloos worden geannuleerd. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan Het Kattengedragsadviesbureau. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.

Indeplaatsstelling

Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 48 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@kattengedragstherapie.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.

Annuleringsvoorwaarden voor opleidingen

Bij een opleiding die in een keer geboekt en betaald is kan een indeplaatsstelling plaatsvinden. Ook kan de dag waarop de cursist niet beschikbaar is kosteloos verzet worden naar een cursusdag van latere datum (echter binnen 2 jaar na inschrijving voor de opleiding). Hiervoor zal geen nieuw lesmateriaal beschikbaar worden gesteld. Binnen 2 weken na inschrijvingsdatum van het inschrijfformulier kan de gehele opleiding nog geannuleerd worden, indien deze in een keer is geboekt en betaald. Indien al aan de opleiding is begonnen is geen restitutie meer mogelijk. Voor inschrijving per lesdag gelden de algemene annuleringsvoorwaarden.

Bij opleidingen waarvoor korting geldt bij inschrijving en betaling in ene, geldt dat indien een cursist stopt met de opleiding er op de nog te volgen lesdagen de volgende regeling geldt, indien dit langer dan 2 weken voor de te volgen lesdag wordt doorgegeven. Indien de student annuleert na start van de opleiding, maar niet meer dan 12 weken na de start van de opleiding, zal 60% van de nog niet gevolgde lesdagen worden gerestitueerd.

Annulering van deelname van losse lesdagen

Voor het annuleren van het volgen van een cursusdag of -weekend worden volgende kosten daarvoor in rekening gebracht door ons (in percentages van het cursusbedrag). Indien de student annuleert 13 weken of meer na de start van de opleiding, is 100% van het studiegeld verschuldigd.

 

  • langer dan 14 weekdagen voor startdatum
0,00%
  • 7-14 weekdagen voor startdatum
50,00%
  • 3-7 weekdagen voor startdatum
75,00%
  • 3 weekdagen voor of op startdatum
100,00%

Afwezigheid cursist

Indien u niet aanwezig bent of niet meer wilt komen naar de geplande cursusdag, lezing, training, workshop of opleiding waar u zich voor heeft opgegeven krijgt u na aanvang van de cursus geen restitutie van de niet gevolgde dagen. Deze lessen kunnen dan ook niet later worden ingehaald, anders dan bij indeplaatsstelling en annulering.

Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de cursus. Daarna zijn deze annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

Overmacht Kattengedragsadviesbureau

Het Kattengedragsadviesbureau behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling van het Kattengedragsadviesbureau, en/of het programma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door het Kattengedragsadviesbureau, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve datum gepland.

Overmacht deelnemer

In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmacht situatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal het Kattengedragsadviesbureau, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het geld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van het Kattengedragsadviesbureau, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden

verplaatst naar een andere datum. Het Kattengedragsadviesbureau is echter nimmer verplicht tot restitutie van de betaling of verplaatsing van de cursus.
* Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 48 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

Verzekering

Voor de studenten van de opleiding Kattenverzorging/oppas en die voor Kattengedragsadviseur is het hebben van een WA-verzekering aan te raden.

Beperking van aansprakelijkheid

Het Kattengedragsadviesbureau is verantwoordelijk voor de lessen, niet voor het gedrag van de cursisten. Zowel het meelopen met ervaren KGA Kattengedragsadviseurs als het zelfstandig uitvoeren van huisbezoeken en het geven van adviezen, vindt geheel plaats voor eigen rekening en risico van de cursist. Het Kattengedragsadviesbureau is, behalve in geval van diens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade die de cursist lijdt tijdens of door het volgen van (een praktijkonderdeel van) een cursus. De cursist, niet het Kattengedragsadviesbureau, is aansprakelijk voor schade die hij of zij tijdens het volgen van (een praktijkonderdeel van) een cursus veroorzaakt aan klanten van het Kattengedragsadviesbureau of aan andere derden.

Copyright

Het is niet toegestaan om de cursusinformatie of opleidingen openbaar te maken. Er rust copyright op. Het is de cursist niet toegestaan om zich (online of offline) als vertegenwoordiger van het Kattengedragsadviesbureau te presenteren of een handelsnaam en/of merk van het Kattengedragsadviesbureau te gebruiken.

Het Kattengedragsadviesbureau

Bouwerij 102 – Postbus 11375
1185 XX – 1001 GJ Amsterdam
KvK A’dam: 34221425
Tel: 020 – 330 87 80
info@kattengedragstherapie.nl
https://www.kattengedragstherapie.nl

Pin It on Pinterest